රට මුහුණදී ඇති ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රශ්න වලට සාර්ථක විසදුම් ලබාදෙමින්, රටේ ස්ථාවරභාවයක් ඇති කර, රට ඉදිරියට ගෙන යාමට රට භාර දිය යුතු, ශ්‍රී ලංකාවේ 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත්විය යුත්තේ කව්රුන්ද ?

Copyright © 2018 – 2019 Lanka Elections. All Rights Reserved